กิจกรรมการทำงานเป็นทีม Walk rally

กิจกรรมการทำงานเป็นทีม Walk rally

TEAM BUILDING

 

การที่จะให้บุคลากรมาทำงานร่วมกันนั้น จำเป็นต้องทำให้บุคลากรเข้าใจความหมายที่แท้จริงของการทำงานเป็นทีม การเป็นผู้นำและการบริหารทีม การแสดงบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกทีม ความร่วมมือร่วมใจ ความเห็นอกเห็นใจ

 

img_0702_resize

ความสามัคคี ตลอดจนความรักความผูกพันของสมาชิกในทีม เพื่อสร้างให้ทีม เข้มแข็งและพร้อมที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จต่อไปได้

img_0501_resize

หน้าที่ขององค์กร คือ ใช้ทรัพยากรในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสามัคคีกัน เห็นความสำคัญของการทำงานเป็นทีม รวมถึงปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน อันจะส่งผลให้คุณภาพของงานมีการพัฒนา

 

img_0404_resize

ฐาน  แพสามัคคี

และผลผลิตของงานเพิ่มขึ้น และนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ทุกๆองค์กร ก็เช่นกัน หากสามารถพัฒนาทีมให้แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ ย่อมก้าวหน้า ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาทีมงานขององค์กรให้มีศักยภาพ       มากยิ่งขึ้น

 

img_0717_resize

ฐาน  ข้ามคลองจระเข้

 

ฐาน  พันท้ายนรสิงห์

 

img_0411_resize

ฐาน  ท่อพิศวง

 

img_0748_resize

ฐาน  สะพานบอลข้ามภพ

 

img_0463_resize

ฐาน  ใยแมงมุมพิฆาต

copy of p1270161_resize

ฐาน  พรมวิเศษ

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ฐาน  กู้ระเบิด

img_0474_resize img_0822_resize img_0348_resize