บุคลากร

พันเอก ชัยพร  อวยพร

หัวหน้าสำนักงานท่องเที่ยว

 

พันโท กฤติเดช  ศรจิตติ
รองหัวหน้าสำนักงานท่องเที่ยว

udom 2_resize
ร้อยตรี อุดม   เภาศรี
เจ้าหน้าที่สำนักงานท่องเที่ยว

ชาติ

จ่าสิบโท ชาติ  วิเชียร
เจ้าหน้าที่สำนักงานท่องเที่ยว

454นาง สุภาดา   นิติวิทยากุล
เจ้าหน้าที่สำนักงานท่องเที่ยว