บุคลากร

พันเอก อาวุธ  พุทธอำนวย

หัวหน้าสำนักงานท่องเที่ยว

พันโท นพพล  ดนตรีไทย
รองหัวหน้าสำนักงานท่องเที่ยว


ร้อยตรี ธรรศฌ์ปกรณ์  สุวรรณเทพ
นายทหารธุรการและกำลังพล สำนักงานท่องเที่ยว

จ่าสิบเอก ชาติ  วิเชียร
เจ้าหน้าที่สำนักงานท่องเที่ยว