บุคลากร

                                                          พันเอก วรกุล  กุลจันทร์                                                                            ผู้บังคับการกรมนักเรียน โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ/                  หัวหน้าสำนักงานท่องเที่ยว ศูนย์การทหารราบ(ค่ายธนะรัชต์)

                                                      พันโท ยุทธกร  คำจุลลา                                                                                   ผู้บังคับกองพันนักเรียนการจู่โจมและส่งทางอากาศ                                                        กรมนักเรียน โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ/                                  รองหัวหน้าสำนักงานท่องเที่ยว ศูนย์การทหารราบ(ค่ายธนะรัชต์)


                                                      ร้อยโท ธรรศฌ์ปกรณ์  สุวรรณเทพ                                                                                   ผู้บังคับหมวด กองพันนักเรียนการจู่โจมและส่งทางอากาศ                                  กรมนักเรียน โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ/
นายทหารธุรการและกำลังพล สำนักงานท่องเที่ยว ศูนย์การทหารราบ(ค่ายธนะรัชต์)

                                                                 จ่าสิบเอก ชาติ  วิเชียร                                                                                            หัวหน้าตอนพับรม กองพันนักเรียนการจู่โจมและส่งทางอากาศ                                  กรมนักเรียน โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ/
เจ้าหน้าที่ประสานงาน สำนักงานท่องเที่ยว ศูนย์การทหารราบ(ค่ายธนะรัชต์)