บุคลากร

พันเอก ชัยพร  อวยพร

หัวหน้าสำนักงานท่องเที่ยว

พันโท สกล  มหาลีวีรัศมี
รองหัวหน้าสำนักงานท่องเที่ยว


ร้อยเอก สาโรจน์  ทับทิมเทศ
เจ้าหน้าที่สำนักงานท่องเที่ยว

ชาติ

จ่าสิบโท ชาติ  วิเชียร
เจ้าหน้าที่สำนักงานท่องเที่ยว

454นาง สุภาดา   นิติวิทยากุล
เจ้าหน้าที่สำนักงานท่องเที่ยว