ประวัติการจัดตั้งหน่วย

offic

ประวัติความเป็นมา

ความเป็นมาของกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในหน่วยทหารภายใน ศูนย์การทหารราบ หลังจากที่ประเทศไทยประสบภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ ในปี พ.ศ.๒๕๔๐ รัฐบาลก็ได้กาหนดมาตรการในด้านต่างๆ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของเทศ และกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่รัฐบาลได้กาหนดให้ดำเนินการอย่างจริงจัง เนื่องจากรายได้จากการท่องเที่ยว ของนักท่องเที่ยวในแต่ละปีทำรายได้อย่างมหาศาลให้กับประเทศ อีกทั้งเป็นรายได้ที่ใช้การลงทุนน้อยที่สุด ดังนั้น ตั้งแต่ ปี ๒๕๔๑ รัฐบาลจึงได้ประกาศให้เป็นปีแห่งการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย

กองทัพบก จัดทำโครงการ “กองทัพบกร่วมใจแก้ไขเศรษฐกิจชาติ” โดยมีแผนการดำเนินงานส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในกองทัพบก อยู่ในโครงการดังกล่าวด้วยเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และให้สอดคล้องกับแผนแม่บทอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งชาติ

ศูนย์การทหารราบ ได้สนองตอบนโยบายของ กองทัพบก ในฐานะเป็น แหล่งกาเนิดเหล่าทหารราบ พิจารณาเห็นว่าน่าจะสามารถนำเอากิจกรรมทางทหารบางส่วนที่หน่วยดำเนินการอยู่ มาจัดเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งหน่วยมีความพร้อมทั้งด้านกาลังพล, ด้านสถานที่ มีสนามกีฬาประเภทต่างๆ เกือบครบทุกประเภท และมีศักยภาพเพียงพอที่จะส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวภายในพื้นที่ค่ายธนะรัชต์ ได้ ศูนย์การทหารราบได้ริเริ่มจัดตั้งองค์กรเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวภายใน พื้นที่ค่ายธนะรัชต์ ขึ้น เมื่อ ก.พ.๔๒ เป็นต้นมา ในขณะนั้น มีที่ทำการชั่วคราวที่อยู่อาคาร แผนกวิชาการจู่โจมและส่งทางอากาศ กองการศึกษา โรงเรียนทหารราบ ศูนย์หารทหารราบ และปัจจุบัน สำนักงานท่องเที่ยวศูนย์การทหารราบ(ค่ายธนะรัชต์) ตั้งอยู่บริเวณสนามกอล์ฟสนามกอล์ฟ (ค่ายธนะรัชต์) ติดกับอาคารคลัปเฮ้าส์สนามกอลฟ์ฯ ฝั่งตรงข้ามกองบัญชาการศูนย์การทหารราบ