อบต.ทับมา

เทศบาลตำบลทับมา นำสมาชิกผู้สูงวัย มาจัดกิจกรรมนันทนาการ …

Read more

บริษัท บลูบิค จำกัด

เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 62 บริษัท บลูบิค จำกัด นำพนักงานมาจ …

Read more

กรมควบคุมมลพิษ

เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 62 กรมควบคุมมลพิษ นำเจ้าหน้าที่มาจั …

Read more

สง.ศึกษาธิการระนอง

เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 62 สง.ศึกษาธิการระนอง นำเจ้าหน้าที่ …

Read more

นักรบอสังหา

เมื่อวันที่ 16-17 ก.พ. 62 บริษัท ไทยเอเชีย เอดูเคชั่น จ …

Read more

หอวัง นนทบุรี

เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 62  คณะครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ ห …

Read more

อบรมมัคคุเทศก์

เมื่อวันที่ 22-24 ม.ค. 62 สำนักงานท่องเที่ยว ค่ายธนะรัช …

Read more

สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 62 จัดการฝึกให้กับข้าราชการใหม่ของ …

Read more